‫رویداد‬ ‫علمی‬ ‫زیمان‬

‫طی‬‫ سال های‬ ‫اخیر‬ ‫فعالیت های‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫ترویجی‬ ‫ستاد‬ ‫توسعه‬ ‫زیست‬ ‫فناوری‬ ‫منجر‬ ‫به‬ ‫آشنایی‬ ‫بخشی‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫آموزان‬ ‫علاقه‬‌‫مند‬‫به این‬ ‫حوزه‬ ‫گردیده‬ ‫است‬.