برنامه آزمون‌های پایانی نوبت دوم ۱۴۰۳

جدول برنامه آزمون‌های نوبت دوم به شرح زیر می‌باشد.

روز و تاریخهفتمهشتمنهم
سه‌شنبه
۱۴۰۳/۰۲/۲۵
سواد دیجیتال
چهارشنبه
۱۴۰۳/۰۲/۲۶
پایتون
شنبه
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
زبان ترمیکزبان ترمیکزبان ترمیک
یکشنبه
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
زیست‌شناسیپیام‌های آسمانیقرآن
سه‌شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۰۱
ادبیات فارسی و املا
جابجا شد
زیست و زمین‌شناسی
جابجا شد
ادبیات فارسی
جابجا شد
چهارشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۰۲
مطالعات اجتماعی
جابجا شد
نگارش و رازمن
جابجا شد
نگارش
جابجا شد
پنجشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۰۳
نگارش و رازمن
جابجا شد
هندسه
جابجا شد
شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۰۵
حسابحساب
یکشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۰۶
رازمنمطالعات اجتماعی* علوم تجربی
دوشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۰۷
پیام‌های آسمانیادبیات‌فارسی و املا
سه شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
* ادبیات فارسی
چهارشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۰۹
هندسهفیزیکاملای فارسی
پنجشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۱۰
عربیتفکر و پرورشی
شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۱۲
فیزیکعربی نوین و کتاب
یکشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۱۳
پرورشی و نگارشزیست و زمین شناسی* ریاضی
چهارشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۱۶
ادبیات فارسی و املاهندسهعربی
پنجشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۱۷
مطالعات اجتماعینگارش و راز من
شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۱۹
مطالعات اجتماعی
دوشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۱
پیام‌های آسمانی
سه‌شنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
نگارش
چهارشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۳
آمادگی دفاعی
یکشنبه
۱۴۰۳/۰۳/۲۷
زبان انگلیسی
  • امتحان پایتون پایه هفتم و سواد دیجیتال پایه نهم در آخرین جلسه کلاس برگزار خواهد شد.
  • از شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ ساعت ۱۰:۳۰ امتحانات برگزار خواهد شد.
  • آزمون دروس ستاره دار در پایه نهم به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود.
  • حضور دانش‌ آموزان در مدرسه  در بازه زمانی ۱۰ الی ۱۰:۱۵ می‌باشد و پس از پايان امتحان به منزل باز­خواهند گشت.
  • دانش‌آموزانی که از سرويس­‌های مدرسه استفاده می‌کنند، طبق معمول با سرويس‌های خود به مدرسه آمده و پس از پايان امتحان در ساعت ۱۲:۰۰ به منزل باز خواهند گشت. بديهی است در صورت طولانی‌تر شدن زمان امتحان، برگشت سرويس­‌ها با تأخير خواهد بود.