برنامه آزمون‌های میانی نوبت دوم ۳-۱۴۰۲

روز تاریخ هفتم هشتم نهم شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ هندسه حساب ریاضی ب یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ادبیات فارسی زیست‌ و زمین‌شناسی ادبیات فارسی دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ فیزیک ادبیات فارسی زیست شناسی سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ زیست شناسی هندسه ریاضی‌آ چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ حساب فیزیک فیزیک پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ زبان ترمیک زبان ترمیک زبان ترمیک آزمون‌ها در اولین ساعت درسی برگزار می‌گردد و پس …