برنامه امتحانات پایانی نوبت اول ۱۴۰۲

آزمون‌ها در اولین ساعت درسی برگزار می‌گردد و پس از آن کلاس‌های درس تا ساعت ۱۲ برقرار می‌باشد.

روز
تاریخ
هفتم هشتم نهم
سه‌شنبه
۱۴۰۲/۱۰/۰۵
ریاضی آ
(قسمت ۱)
چهارشنبه
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
حساب
(قسمت ۱)
پنجشنبه
۱۴۰۲/۱۰/۰۷
پایتون و
سواد دیجیتال
سواد دیجیتالسواد دیجیتال
شنبه
۱۴۰۲/۱۰/۰۹
ادبیات فارسیادبیات فارسیاجتماعی
یکشنبه
۱۴۰۲/۱۰/۱۰
تفکر و سبک زندگیتفکر و سبک زندگیقرآن
دوشنبه
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
زبان ترمیکزبان ترمیکزبان ترمیک
سه‌شنبه
۱۴۰۲/۱۰/۱۲
روانخوانی قرآن و
راز من
روانخوانی قرآن و
راز من
آمادگی دفاعی
پنجشنبه
۱۴۰۲/۱۰/۱۴
حسابحساب
(قسمت ۲)
ریاضی آ
(قسمت ۲)
شنبه
۱۴۰۲/۱۰/۱۶
فیزیکفیزیکفیزیک
یکشنبه
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
املا و نگارشاملا و نگارشتفکر و سبک‌زندگی و
دوران ما
دوشنبه
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
اجتماعیاجتماعیادبیات فارسی
سه‌شنبه
۱۴۰۲/۱۰/۱۹
املا و نگارش
چهارشنبه
۱۴۰۲/۱۰/۲۰
هندسههندسهریاضی ب
پنجشنبه
۱۴۰۲/۱۰/۲۱
پیام های آسمانپیام های آسمانزیست شناسی و
زمین شناسی
شنبه
۱۴۰۲/۱۰/۲۳
زیست شناسیزیست شناسیآزمون جامع
یکشنبه
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
عربی نوینعربی نوینعربی نوین+کتاب
دوشنبه
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
پرورشیپرورشی و
عربی کتاب
پیام های آسمان