ساعات کاری مدرسه سال تحصیلی ۳-۱۴۰۲

  • بازگشایی درِ مدرسه: ۶:۳۰ صبح
  • آغاز کار مدرسه: ۷ صبح (صبحگاه)
  • پایان کار مدرسه: ۴:۰۰ بعد از ظهر
    • دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها: پایان کار مدرسه ساعت ۱۳
  • بستن در مدرسه: ۴:۱۵ بعد از ظهر

تذکرات

  • روز بازگشایی مدرسه: شنبه ۱ مهر ماه