برنامه مدرسه در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲

مدت(دقیقه)عنوانپایانشروع
۷۵خواب۷:۴۵۶:۳۰
۱۵حضور در مدرسه۸:۰۰۷:۴۵
۱۰صبحگاه۸:۱۰۸:۰۰
۴۰زنگ‌اول۸:۵۰۸:۱۰
۱۰تفریح۹:۰۰۸:۵۰
۴۰زنگ دوم۹:۴۰۹:۰۰
۱۰تفریح۹:۵۰۹:۴۰
۴۰زنگ سوم۱۰:۳۰۹:۵۰
۱۰تفریح۱۰:۴۰۱۰:۳۰
۴۰زنگ چهارم۱۱:۲۰۱۰:۴۰
۱۰تفریح۱۱:۳۰۱۱:۲۰
۴۰زنگ پنجم۱۲:۱۰۱۱:۳۰
۵۰نماز مشترک۱۳:۰۰۱۲:۱۰
۶۵خواب۱۴:۰۵۱۳:۰۰
۱۰آمادگی جهت پویش۱۴:۱۵۱۴:۰۵
۶۰زنگ اول پویش۱۵:۱۵۱۴:۱۵
۱۵تفریح۱۵:۳۰۱۵:۱۵
۶۰زنگ دوم پویش۱۶:۳۰۱۵:۳۰